THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản

Đấu thầu


Có hiệu lực
63/2014/NĐ-CP
Nghị Định
Đấu thầu
26/11/2013
01/07/2014
Có hiệu lực
43/2013/QH13
Luật
Đấu thầu
Chưa xác định
821/UBND-KH&ĐT
Công Văn
Bộ máy hành chính | Đấu thầu
Chưa xác định
5286/BKHĐT-QLĐT
Công Văn
Đấu thầu
Có hiệu lực
10/2015/TT-BKHĐT
Thông Tư
Đấu thầu