THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản

Quản lý giá


14/11/2013
01/01/2014
Có hiệu lực
177/2013/NĐ-CP
Nghị Định
Quản lý giá
20/06/2012
01/01/2013
Có hiệu lực
11/2012/QH13
Luật
Quản lý giá
Chưa xác định
259/TB-BCĐĐHG
Thông Báo
Bộ máy hành chính | Quản lý giá
Có hiệu lực
11/2018/QĐ-UBND
Quyết Định
Bất động sản | Quản lý giá
Có hiệu lực
56/2014/TT-BTC
Thông Tư
Quản lý giá