THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản

Sở hữu trí tuệ


29/11/2005
Chưa biết
Chưa xác định
50/2005/QH11
Luật
Sở hữu trí tuệ
19/06/2009
01/01/2010
Có hiệu lực
36/2009/QH12
Luật
Sở hữu trí tuệ
Có hiệu lực
22/2018/NĐ-CP
Nghị Định
Sở hữu trí tuệ
Có hiệu lực
1062/QĐ-TTg
Quyết Định
Sở hữu trí tuệ
Chưa xác định
1499/QĐ-BNN-CBTTNS
Quyết Định
Nông Lâm Ngư Diêm nghiệp | Sở hữu trí tuệ