THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Văn bản
Quyết định số 2221/QĐ-BTC về ban hành kế hoạch triển khai và tổ chức, thực hiện Quyết định số 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 02/06/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

  • Tóm tắt
  • Nội dung
  • Văn bản gốc/PDF
  • Tiếng Anh (English)
  • Lược đồ
  • Tải về
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này