THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực

Lao động-Tiền lương


Undefined
204/2004/NĐ-CP
Nghị Định
Lao động-Tiền lương
Effective
1305/HD-TLĐ
Hướng Dẫn
Lao động-Tiền lương
Effective
1908/QĐ-TLĐ
Quyết Định
Lao động-Tiền lương
Effective
245/2016/TT-BTC
Thông Tư
Thuế - Phí - Lệ Phí | Lao động-Tiền lương
Effective
4294/QĐ-UBND
Quyết Định
Lao động-Tiền lương | Hành chính