THE COLEX - CONCETTI CO., LTD
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Document
Công văn số 3930/BTC-TCT về đăng tải báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về hóa đơn, chứng từ (kèm tài liệu)

  • Summary
  • Content
  • Original Content/PDF
  • Tiếng Anh (English)
  • Diagram
  • Download
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này