CONCETTI LAW
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Document
Nghị định số 68/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  • Summary
  • Text content
  • PDF content
  • Diagram
  • Download
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này