CONCETTI LAW
Thông minh - Tận tình - Trung thực
Tài khoản
Document
Quyết định số 696/QĐ-VPCP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

  • Summary
  • Text content
  • PDF content
  • Diagram
  • Download
* Bạn cần đăng nhập để sử dụng tính năng này